Speiling betyr at pcer, chromebooks, telefoner og nettbrett kan vises trådløst opp til den interaktive skjermen.

Trådløs speiling gir helt nye muligheter for aktiviteter og arbeidsformer i klasserommet. Her vil vi ta for oss seks gode grunner til å bruke speiling fra brett/telefon/pc til den interaktive skjermen i klasserommet.

STILLE KLASSELEDELSE NÅR ELEVENE JOBBER DIGITALT

Klasseledelse handler ofte om hvor i læreren befinner seg. Når elevene jobber på sine nettbrett eller pcer er det vanskelig for lærer å ha oversikt over hva elevene ser eller gjør fra en posisjon framme i klasserommet. Tenk motsatt!

Koble pcen eller nettbrettet ditt til skjermen med trådløs speiling og sett deg bakerst i klasserommet. Nå kan du instruere elevene via skjermen, samtidig som du har full oversikt over elevenes skjermer. Du trenger ikke si noe. De vet at du ser dem. 

LIVE OVERFØRING FRA KLASSEROMMET 

Når du speiler mobiltelefonen din til den interaktive skjermen, har du levende bilder fra klasserommet med telefonens kamera-app.

Du kan vise fram elevarbeid og gi ros til elever for godt utført arbeid samtidig som du viser hva de har produsert. Du kan finne fysiske eksempler på begreper i klasserommet og vise dem på skjermen. Du kan vise fram konkreter, bøker, modeller, arbeidsprosesser fra hvor som helst i klasserommet, mens du stiller spørsmål eller kommenterer. 

Bevegelsesfrihet og bildeoverføring gir mange muligheter. Tenk kreativt.

PROBLEMLØSNINGSOPPGAVER

Kunnskapsløftet er like rundt hjørnet og problemløsning står sentralt i flere av fagene, spesielt i matematikk, IKT og kunst og håndverk. Problemløsning vil si å omforme et problem til noe som kan løses og helst bevise om løsningsmåten og svaret er gyldig. Problemløsning gjør at elevene får en mer helhetlig forståelse for praktisk anvendelse av faginnhold, samtidig som elevene må forholde seg til prosesser der de selv må utvikle en måte å løse problemet på i en gitt kontekst.

En slik kunnskapsutvikling får ny framdrift eller endring gjennom underveisvurdering. Når elevene ser hverandres løsningsforslag eller prosesser kan de gi hverandre tilbakemeldinger eller idéer og lære sammen.

La elevene speile sine prosesser, forslag eller abstraksjoner til skjermen. La medelever komme med kommentarer, forslag til forbedringer eller diskutere om løsningene eller framgangsmåtene er gyldige. Dette kan gjøres når elever har skrevet kode som skal føre til en aktivitet, funnet matematiske formler som løser et observert problem eller skal beskrive hvordan de har tolket informasjon.

TRYGGE PRESENTASJONER

For noen elever er det grusomt å stå framme i klasserommet og presentere for medelevene. Eleven som står alene framme i klasserommet og skal fortelle eller vise ferdigheter kan føle det som en så stor belastning at det påvirker prestasjonen deres slik at de ikke får vist det de kan. Skal du ta fram noen så velg minimum to som kan dele på ansvaret og gi hverandre trygghet.

Ved å la elevene speile f.eks. sin presentasjon til skjermen kan de forbli på plassen sin, kommentere og vise på den interaktive skjermen trådløst. Det tar bort noe av stresset ved å stå foran medelever og de kan fokusere mer på det de skal formidle.

Lærer kan samtidig tegne på skjermen – oppå det elevene viser, skape fokus og stille oppfølgingsspørsmål.

Bevegelseshemmede elever kan gjennom speiling ha samme muligheter til å vise sine presentasjoner for klassen som det medelevene har.

GRUPPEPROSESSER

Når vi jobber med gruppeprosesser der vi koder, utvikling tekst eller løser problemer kan gruppene speile opp til skjermen mens de jobber. Du kan ha fire grupper oppe samtidig og de kan følge hverandres arbeid. Speilingsnevroner i hjernen – som ikke har noe å gjøre med speilingen vi beskriver – hjelper oss å tolke andres handlinger gjennom kontekster vi gjenkjenner.

Goldstein (2011) indikerer at speilingsneuronene i hjernen hjelper oss til å utføre noe og tolke det andre gjør, noe som også påvirker sosial læring og tilpasning til andre. Dette gjelder ikke bare å etterligne fysiske aksjoner, men inkluderer også det å ha et empatisk blikk på hva andre gjør og lære av mennesker rundt deg. Å jobbe og lære sammen gjennom åpne visuelle prosesser kan både gi sosial læring, faglig innsikt og påvirke elevgruppens arbeids positivt.

AR-APPER GIR NYE MULIGHETER

Å speile mens du bruker apper på nettbrettet gir mange muligheter til å hente inn ressurser i læringen på en måte som for får siden var helt utenkelig.

AR-apper (augmented reality) bruker kameraet på telefonen eller nettbrettet og gjør at du, med klasserommet som bakgrunn, kan hente inn modeller av vannets kretsløp, jordkloden med statistiske kart eller værkart, kjemiske og matematiske modeller, hjerte og hjerne og mye mer inn i den virkelige verden.

Når du samtidig speiler opp til skjermen kan du “vandre rundt” objektene og forklare eller la elevene beskrive modellene. Noe av det gøyeste vi har gjort med elever er bruke WWF sin app om vannets kretsløp. Modellen “plasseres” virtuelt på et glatt underlag i klasserommet og med nettbrettet går små grupper av elever rundt modellen og diskuterer hvordan en demning bør plasseres for å ta hensyn til naturen og jordbrukslandet langs elven i modellen. Dette er praktisk problemløsning og selv om noen elever styrer modellen er alle elevene med via den interaktive skjermen og kan komme med forslag.

Med MergeCube kan vi i tillegg legge inn et element av å styre et objekt tilnærmet taktilt. Metodisk betyr det å la den som holder kuben forklare fenomenet og vise ved å dreie kuben (som inneholder tredimensjonal kode) foran kameraet på nettbrettet. Dermed skapes en håndholdt modell virtuelt og elevene kan forklare oppbygningen av hjernen eller hjertet, hvoran planetenes bane rundt solen påvirker temperatur og sammenhenger mellom volum og overflate i geometri.

Trådløs speiling til Promethean ActivPanel

Promethean har to speilingsløsninger som er gratis og inkludert i sine interaktive skjermer: ActivCast og ScreenShare. Begge løsningene gir lærer svært god kontroll over hvem og hva som kan speiles på skjermen. det er f eks enkelt å “kaste ut” en elev med et fingersveip.

Med ActivCast kan du speile alle typer enheter (IOS, Windows, Chrome OS, Mac OS og Android) til ActivPanel. Inntil 4 enheter kan speiles samtidig til skjermen.

ScreenShare gjør at 39 elevenheter kan vises i et «venterom» på ActivPanel. Herfra kan lærer vise inntil 4 enheter på skjermen om gangen, men gå tilbake til venterommet og bytte hvilke enheter som vises. ScreenShare passer best til å speile Windows-pcer, og har også touchback for Windows. Touchback betyr at lærer kan styre elevens pc fra ActivPanel-skjermen.

Trådløs speiling på CTOUCH Laser Sky

CTOUCH Laser Sky har innebygd MirrorOp-speiling fra Barco. Med skjermen kommer en begrenset mulighet til å speile en enhet i fem minutter om gangen, mens en utvidet lisens gir ubegrenset støtte for GoogleCast og AirPlay. 

MirrorOp har touchback for Windows-pcer.